ตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี และให้ความเชื่อมั่น ( Audit & Assurance )
.
การตรวจสอบเป็นบริการให้ความเชื่อมั่นเพื่อการบริหารจัดการ แก่กรรมการบริษัท นักลงทุน สถาบันการเงินและอื่น ๆ รวมถึงการให้ความเชื่อมั่นข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่อมูลทางการเงิน กระบวนการทางธุรกิจ และการควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
.
– ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี
.
– ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
.
– ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีสหกรณ์ โดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมบัญชีสหกรณ์กำหนด
.
– เสนอข้อสังเกต ต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ที่อาจนำมาซึ่งการทุจริต รวมทั้งแจ้งให้ทราบ ถึงข้อผิดพลาดทางการบัญชี พร้อมข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมส่งผลให้การบริหารงาน ของกิจการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
.
– การตรวจสอบเฉพาะกิจ หรือ การตรวจสอบอื่น ๆเฉพาะกรณี ตามข้อตกลง เช่น การตรวจสอบตามข้อกำหนดของ BOI เป็นต้น
.
– บริการ ยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินตามที่กฎหมาย กำหนด ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อ ผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่ง ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
.
.

ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร.com – – – ( บริษัท ออดิท เออีซี จำกัด ) © 2017 Frontier Theme